WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Saturday, February 8, 2014

सामान्यज्ञान प्रश्न दिनांक 8/2/2014

Q:1 भारतातील पहिला खत कारखाना पहिल्या पंचवार्षिक योजने______. येथे सुरु झाला? A. भटिंडा B. सिंद्री C. कोची D. हाजिरा Q:2________ हे नियोजन आयोगाचे पहिले अध्यक्ष होय? A. जवाहरलाल नेहरू B. राजेंद्र प्रसाद C. सि. डी. देशमुख D. के. सी. पंत Q:3 राज्य सरकारकडून महानगरपालिकेवर कोणाची नेमणूक होते? A. महापौर B. आयुक्त C. गट विकास अधिकारी D. जिल्हाधिकारी उत्तरे आपण comment मध्ये नोंदवु शकता बघुया ! कोणाची सर्व उत्तरे बरोबर येतील ! उत्तरे संध्याकाळी ६.वा. वेबसाईटवर आपल्याला दिसतील. इतरांनाही या वेब साइट विषयी सांगा www.dhyasgunvattecha.blogspot.com...

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०