WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

परिपत्रके व शासन निर्णय

स्वच्छता भारत अभियानDownload
स्वच्छ विद्यालयDownload
राष्ट्रध्वजाचा उचित वापरDownload
लेक शिकवा अभियानDownload
कृतिकार्यक्रमDownload
दप्तराचे ओझेDownload
अध्यापन करीत असताना मोबाईल बंद ठेवणेDownload
जनरल रजिस्टर मध्ये आईच्या नावाचा उल्लेखDownload
पालक शिक्षक संघ 10 Aug 2001Download
पालक शिक्षक संघ 22 May 2000Download
पालक शिक्षक संघ 24 Aug 2010Download
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार - देणगी प्रतिबंधDownload
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार - स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्येDownload
भारतीय झंडा संहिताDownload
म भो योजना सुधारित दर ऑक्टोबर २०१४Download
माहिती अधिकार फलक लावणेDownload
माहितीचा अधिकार २००५ राजपत्रDownload
मोफत गणवेशDownload
राज्यातील बिगर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये गणित व विज्ञान हे विषय ऐच्छिक स्वरूपात इंग्रजी भाषेतून शिकबवण्यास परवानगीDownload
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५Download
शा पो आ JRM अहवालावर कार्यवाहीDownload
शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग १७ बाबीDownload
शाळा पातळीवर साहित्य खरेदीची यादीDownload
शाळा प्रवेशोत्सव २०१४Download
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात जात व पोट जातDownload
शाळामध्ये मूलभूत सुविधाबाबतचे निकष ठरविणेबाबतDownload
शैक्षणिक वर्षातील कामाचे दिवस किमान तास निश्चित करणे.Download
सार्वजनिक सुट्ट्या २०१५Download
शिष्यवृत्ती पेपर १ मसुदाDownload
शिष्यवृत्ती पेपर २ मसुदाDownload
शिष्यवृत्ती पेपर ३ मसुदाDownload


RTE 2009 राजपत्र भाग चार अDownload
RTE 2009 राजपत्र भाग चार बDownload
शिक्षक पुरस्कार (अहमदनगर जिल्हा)Download
उपस्थिती भत्ताDownload
कृति आधारित अध्ययन ABLDownload


१ *शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत खर्चार्चेसुधारीत दर (सन 2013-2014) लागूकरणेबाबत.


२. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि.1 जुलै, 2013 ते दि. 30सप्टेंबर, 2013 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत

३. 01/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत... .


४.  सार्वजनिक सुट्ट्या २०१४


.शिक्षक समायोजन G.R

६प्राथमिक व उ्च्चप्राथमिक शाळातील  विद्यार्थ्यांच्या पटसांख्येच्या आधारावर मशक्षक पदे मिधामरत करण्याबाबत. Shuddhipatrak Dt.27 Jane.2014

७ नवीन परिभारित अंशदान रनवृत्तीवेतन योजना जमा झालेल्या अंशदानावि सन 2013-14 किीता व्याज दि GR Dt.12 Feb.2014


८.B.L.O मानधन ५००० केले बाबत ...
Photo: BLO Mandhan Rs.5000 Zale.GR.21 March 2014९ .इ . ४ थी ७ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा फॉर्म Online भरणे बाबत .... 

1 comment:

  1. Asmita a kulkarni
    working at pune zp bhor taluka
    wants to go kolhapur
    dt of joining 31.08.2005

    ReplyDelete

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

संकेत स्थळावर आपले हार्दिक स्वागत लवकरच या ठिकाणी आपल्यला उत्तम वेबसाईट पाहयला मिळेल
सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०