WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Friday, July 4, 2014

knowledge of mathematics....

१० दहा १०० शंभर १००० हजार १०००० दहा हजार १००००० एक लाख १०००००० दहा लाख १००००००० करोड १०००००००० दहा करोड १००००००००० अब्ज १०००००००००० दहा अब्ज १००००००००००० खर्व १०००००००००००० निखर्व १००००००००००००० पदम १०००००००००००००० महा पदम १०००००००००००००० ० शंखू १०००००००००००००० ०० जलाधी शंखू १०००००००००००००० ००० अंत्या १०००००००००००००० ०००० मध्या १०००००००००००००० ००००० पारध १०००००००००००००० ०००००० महा पारध १०००००००००००००० ००००००० धून १०००००००००००००० ०००००००० महा धून १०००००००००००००० ००००००००० अशोहिनी १०००००००००००००० ०००००००००० महा अशीहिनी

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०