WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Tuesday, December 17, 2013

***मराठी साहीत्यातील महत्वाच्या कादंबर्या*** 1.ययाती------ वि.स.खांडेकर 2.गारंबीचा बापू------श्री ना पेंडसे 3. रथचक्र--------- --- श्री ना पेंडसे 4. शितू----------- -- गो.नी.दांडेकर 5. बनगरवाडी------- --- व्यंकटेश मांडगूळकर 6. फकिरा---------- -- अण्णाभाऊ साठे 7. स्वांमी ---------- रणजित देसाई 8. श्रीमान योगी-------- रणजित देसाई 9. कोसला---------- --- भालचंद्र नेमाडे 10. कोंडूरा-------- ----- शिवाजीराव सावंत 11. झुंज----------- ----- ना.स.इनामदार 12. आनंदी गोपाळ--------श् री.ज.जोशी 13. माहीमची खाडी-------- मधु मंगेश कर्णिक 14. गोतावळा-------- - आनंद य़ादव 15. पाचोळा--------- रा.रं.बोराडे 16. मुंबई दिनांक------- अरुण साधु 17. सिंहासन------- अरुण साधु 18. गांधारी-------- -- ना.धो.महानोर 19.वस्ती वाढते आहे--------भा.ल .पाटील 20. थँक यू मिस्टर ग्लाड---------- अनिल बर्वे 21. घर गंगेच्या काठी--------- ज्योत्स्ना देवधरे 22. वस्ती---------- - महादेव मोरे 23. पवनाकाठचा धोंडी --------- गो.नी.दांडेकर 24. सावित्री------- ------ पु.शी.रेगे 25. बॅरिस्टर------- ---- जयवंत दळवी 26. श्यामची आई--------- साने गुरुजी 27. आस्तीक ----------- साने गुरुजी 28. अकुलिना-------- ----- पु.भा.भावे 29. आकाशाची फळे--------- ग.दि.मांडगूळकर 30. काळेपाणी------- -----वि.दा.सावर कर 31. मृण्मयी-------- ---- गो.नी.दांडेकर 32. पडघवली--------- -- गो.नी.दांडेकर 33. अमृतवेल-------- --- वि.स.खांडेकर. 58 minutes ago

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०