WEl COME TO DHYAS G.IN सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.

Thursday, December 26, 2013

प्रोत्साहनपर योजना

अ. क्रयोजनेचे नांवलाभार्थीकोणत्या कालावधी साठीदर 1सावित्रीबाई फूले उपस्थिती भत्ताइ 5 ते इ 7 वी सर्व मुली10महिनेप्रति महिना र.रू 60/- 2अनु.जाती, जमाती या संवर्गातील बालकांना उपस्थिती भत्ताइ. १ ली ते ७ वी मुले/मुलीशैक्षणिक वर्षप्रतिदिन र.रू 2/- अ. क्रयोजनेचे नांवलाभार्थीकोणत्या कालावधी साठीदर 1उपस्थिती भत्ता - इ.५ वी ७ वी साठीमुले / मुली१० महिनेप्रतिदिन रू. २/- , २२० दिवसा साठी 2गणवेश भत्ता - इ.१ ली ते ४ थी साठीमुलेशैक्षणिक वर्ष२००/- प्रति गणवेश 3मॅट्रीकपुर्व शिष्यवत्ती - इ. १ ली ते १० वी साठीमुले / मुलीशैक्षणिक वर्षकिमान रू. १०००/-

No comments:

Post a Comment

आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवा

सदर वेबसाईट PHP, C++ Programming मध्ये तयार केलेली असल्याने chrome तसेच अन्य web browser व मोबाईल मध्येही चांगल्या प्रकारे चालेल.
वेबसाईट डिझाईन श्री.संदिप बलभिम वाघमोरे
  • मो.९८८१५४९३४०